ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

НУ «Запорізька політехніка»

Передмова

Національний університет «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка») – найстаріший і найбільший заклад вищої освіти Південно-Східного регіону нашої Держави, який був і залишається флагманом освіти і науки в Запорізькому промисловому регіоні, діяльність якого спрямована на якісну підготовку фахівців та розвиток основних секторів економіки країни.

НУ «Запорізька політехніка» є багатопрофільним закладом вищої освіти, який забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів, на високому науковому рівні виконує актуальні для держави і регіону дослідження, робить вагомий внесок в становлення та розвиток національної системи освіти і науки, розбудову національної промисловості та економіки, формування нових поколінь української інтелектуальної та інженерної еліти.

Збереження та розвиток академічних традицій славетної «Машинки» потребують мобілізації зусиль всього колективу та активного, професійного менеджменту, здатного ставити і вирішувати стратегічні завдання, спрямовані на підвищення якості та престижності вищої освіти і досягнення високих показників ефективності діяльності університету. Програма розкриває бачення розвитку нашого університету, а її реалізація, безумовно, неможлива без конструктивної участі професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів НУ «Запорізька політехніка», активної допомоги випускників, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування. Всі разом ми створимо мотивоване, комфортне освітнє середовище, що буде привабливим для кожного працівника та студента Запорізької політехніки, задля формування репутації університету як сучасного, конкурентоспроможного закладу вищої освіти, здатного розв’язувати складні задачі та відповідати на виклики майбутнього.

Програма спрямована на реалізацію загального бачення Національного університету «Запорізька політехніка» як сучасного закладу вищої освіти та наукового центру, здатного ефективно вирішувати проблеми підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для регіону і відповідних галузей, виконувати на високому рівні наукові і прикладні дослідження з широкого спектру напрямів. Національний університет «Запорізька політехніка» має стати важливим центром інтелектуальної підтримки регіонального і галузевого розвитку, надійним партнером при виконанні освітніх, наукових, соціальних та інших проєктів і програм.

Для цього спільними зусиллями пропонується досягти таких стратегічних цілей:


1. У сфері освітньої діяльності:

1.1. Створення сучасного освітнього середовища, що об’єднує мотивованих здобувачів, викладачів та адміністрацію на основі спільних цілей, ефективно поєднує традиційні й цифрові технології та інструменти освітньої діяльності.

1.2. Створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка враховуватиме потреби ринку праці до працівників відповідних кваліфікацій, реалізацію студентоцентрованого підходу до організації освітнього процесу, забезпечення якості формування контингенту студентів, якісні освітні програми, об’єктивне оцінювання результатів навчання.

1.3. Запровадження та ефективне використання нових форм і технологій здобуття освіти (дуальної, дистанційної, змішаної), проєктно- та дослідно-орієнтованого навчання тощо, інтеграція результатів досліджень та інновацій до освітніх програм.

1.4. Запровадження перспективних міждисциплінарних освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних на ринку праці; освітніх програм, що передбачають можливість отримання здобувачами освіти актуальних для регіону професійних кваліфікацій; інтегрованих освітніх програм, що передбачають отримання кваліфікації молодшого бакалавра в межах галузі знань або групи споріднених спеціальностей; програм «мікрокредитів». Міждисциплінарний формат підготовки здобувачів сприятиме зниженню надмірних обсягів аудиторного навантаження викладачів при збереженні чисельності посад НПП відповідно до контингенту студентів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості наукової роботи, стажування, підвищення кваліфікації.

1.5. Інтеграція відкритих освітніх та наукових ресурсів провідних університетів України та світу до освітніх програм університету.

1.6. Розширення спектру програм неформальної освіти, а саме: у сфері STEM-освіти, позашкільної освіти, формування підприємницьких компетентностей, перепідготовки та підвищення кваліфікації за регіональним замовленням фахівців з інженерно-технічних, економічних, педагогічних, гуманітарних спеціальностей/професій для потреб регіону.

1.7. Постійне оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних загальних, спеціальних, громадянських і професійних компетентностей, що базуються на фундаментальній науковій підготовці і передбачають: критичне мислення; інженерне, економічне та алгоритмічне мислення; правову грамотність; навички оброблення інформації й аналізу даних; здатність використовувати сучасні цифрові технології; креативність та інноваційність; навички професійної комунікації у глобалізованому світі.

1.8. Створення дитячо-юнацького університету «Запорізька політехніка», що здійснюватиме підготовку школярів за програмами STEM-освіти з метою популяризації професій інженера, ІТ-фахівця, науковця.

1.9. Забезпечення можливості зарахування кредитів і результатів навчання здобувачів освіти та співробітників університету, отриманих під час академічної мобільності, а також шляхом здобуття неформальної та інформальної освіти, як кредитів і результатів навчання за освітніми програмами вищої освіти (зокрема, вибіркової частини цих програм) та результатів підвищення кваліфікації.

1.10. Створення конкурентоспроможних дистанційних курсів та програм, які можуть розміщуватися на інтернет ресурсах університету або на зовнішніх освітніх електронних платформах та пропонуватися як студентам і співробітникам університету, так і зовнішнім здобувачам.

1.11. Інтеграція до освітнього процесу питань, пов’язаних з інноваціями та застосуванням нових технологій в діяльності університету.

1.12. Забезпечення розвитку підприємницької освіти та стартап-руху в університеті за рахунок впровадження ряду спеціальних курсів, спрямованих на розвиток компетентностей з інноваційного підприємництва та управління стартапами в рамках проєктів, запроваджених спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації та бізнесовими структурами.

1.13. Забезпечення процесу узгодження робочих, навчальних планів шляхом використання комп’ютерних мережевих технологій.

1.14. Збільшення контингенту іноземних студентів.

1.15. Сприяння впровадженню в освітній процес англомовних програм підготовки здобувачів вищої освіти.

1.16. Всебічний розвиток надання освітніх послуг англійською мовою. Встановлення задіяним у проєкті викладачам заохочувальних персональних надбавок, безкоштовне підвищення рівня володіння англійською мовою і отримання відповідних сертифікатів.

1.17. Запровадження якісної системи доуніверситетської підготовки із формуванням комплексу знань природничо-математичного, економіко-гуманітарного та мистецького спрямувань, які забезпечать стрімкий розвиток спеціальностей машинобудівної, електроенергетичної, авіадвигунобудівної, транспортної, ІТ, радіоелектронної галузей та спеціальностей економіко-гуманітарної сфери.

1.18. Розвиток сучасних форм навчання на основі ІТ технологій – дистанційне та змішане навчання, інклюзивна, неформальна освіта.

1.19. Впровадження сучасного середовища навчання з запровадженням програм-тренажерів та лабораторій з використанням технологій віддаленої інженерії, віртуальної та доповненої реальності, машинного навчання, штучного інтелекту.

1.20. Реалізація STEM-освіти через усі види освіти: формальну, неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо). Вона базується на трансдисциплінарному підході до навчання, практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв’язання практичних проблем та їхнього використання у професійній діяльності.

1.21. Збільшення контингенту студентів, які вступатимуть на навчання на основі повної загальної середньої освіти за рахунок розвитку системи природничої і математичної підготовки, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей (STEM). Створення в університеті підрозділів, таких як дитячо-юнацький університет «Запорізька політехніка», що здійснюватимуть підготовку школярів за програмами навчання STEM або STEAM (гуртки з робототехніки, програмування, автоматизації, авіамоделювання, дрон-рейсінгу, матеріалознавства, конструювання автомобілів, промислового дизайну), сприятимуть розвитку природничо-математичних знань та технічно складних навичок, креативності мислення, що загалом сприятиме популяризації професій інженера, ІТ-фахівця, фахівців в галузі високих технологій (біо-нано-технології).

1.22. Забезпечення неупередженого контролю навчальної дисципліни щодо відвідування занять та системності виконання вимог освітнього процесу.

1.23. Забезпечення переходу від концепції «викладання» до концепції «навчання» на основі швидких темпів впровадження нових цифрових технологій в освітньому просторі та зміна підходів до змісту і методів навчання в контексті надання універсальних послуг.

1.24. Забезпечення створення та використання геоінформаційних систем в освітньому процесі для окремих спеціальностей, спрямованих на аналітичну підтримку розвитку регіону та окремих галузей економіки України, з яких регіон посідає провідні позиції в Україні.

1.25. Надання можливості запровадження вибіркових навчальних дисциплін та/або модулів, програм/курсів позашкільної освіти та освіти дорослих, орієнтованих на опанування геоінформаційних систем технологій та їх застосовування в різних сферах діяльності.

1.26. Розширення використання дуальної форми здобуття вищої освіти, зокрема з інженерних та ІТ спеціальностей, через створення спеціалізованих освітніх програм та можливість поєднання дуальної форми з іншими формами здобуття освіти.

1.27. Розвиток потенціалу в сфері цифрових технологій: організація вебінарів і відеоконференцій для викладачів і технічного персоналу з метою підвищення рівня знань і навичок застосування ІТ технологій в освіті.

1.28. Сприяння розвитку системи універсальної ідентифікації викладачів і студентів, яка автоматизує облік відвідуваності та контроль завантаження аудиторій з метою підвищення безпеки та покращення відповідності аудиторій тематиці та вимогам освітнього процесу.

1.29. Відкриття на базі університету сертифікованого центру з вивчення іноземних мов із залученням викладачів університету на умовах укладання трудових договорів, що передбачають оплату понад встановленні нормативи навчального навантаження за основним місцем роботи.

1.30. Забезпечення ефективного використання міжнародного досвіду в освітній діяльності університету.


2. У сфері наукової та інноваційної діяльності:

2.1. Формування навчально-науково-виробничих кластерів з метою використання знань та фахових можливостей науково-педагогічних працівників для вирішення реальних виробничих завдань, реалізації наукових та прикладних проєктів у провідних галузях економіки та виробництва.

2.2. Збереження і подальший розвиток наукових шкіл університету.

2.3. Збільшення обсягу та якості фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків на основі розширення обсягів фінансування через участь у конкурсах МОН, Національного фонду досліджень України, міжнародних грантах, пряму взаємодію з потенційними замовниками науково-технічної продукції та науково-технічних послуг, пряму або за допомогою МОН взаємодію з головними розпорядниками бюджетних коштів.

2.4. Переоснащення дослідницьких лабораторій сучасним обладнанням та забезпечення доступу до сучасного наукового обладнання через центри колективного користування та партнерство з українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами і підприємствами.

2.5. Захист та ефективне використання інтелектуальної власності, створення умов і стимулів для трансферу технологій, інноваційного розвитку і комерціалізації результатів досліджень.

2.6. Забезпечення наукової мобільності науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів і студентів, фінансування закордонних відряджень на міжнародні конгреси, конференції, виставки.

2.7. Підвищення наукового рівня і рейтингу університетських наукових видань та їх реєстрація/індексація в міжнародних бібліографічних базах Scopus та/або Web of Science.

2.8. Преміювання та компенсація фінансових витрат науково-педагогічним і науковим працівникам, наукові результати яких опубліковано у виданнях, що індексуються в бібліографічних базах Scopus та Web of Science, мають високий індекс Гірша.

2.9. Популяризація університетських наукових та інноваційних розробок шляхом участі у виставках, форумах, виготовлення рекламної продукції тощо.

2.10. Інтеграція наукових досліджень та інновацій у навчальні плани і освітні програми другого і третього рівнів підготовки.

2.11. Збільшення показників наукової діяльності університету в обсязі надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами, наданням наукових послуг.

2.12. Створення комфортних умов для функціонування товариств молодих учених, аспірантів, докторантів, запровадження спеціальних програм підтримки молодих учених.

2.13. Всебічна підтримка і створення умов для розвитку наукових шкіл, збільшення кількості фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків із використанням багатоканального фінансування з обов’язковим упровадженням здобутих результатів у виробництво і освітній процес.

2.14. Розвиток пріоритетних стратегічних наукових напрямів:

• розробка та удосконалення конструкційних і композиційних матеріалів з різними металевими основами і підвищеними механічними властивостями та службовими характеристиками (жароміцністю, теплостійкістю, корозійнотривкістю, витривалістю та опору втомному руйнуванню у широкому діапазоні частот коливань);

• розробка нових магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей для авіадвигунобудування;

• розробка та дослідження технології отримання титанових сплавів у наноструктурованому стані, їх обробка та застосування в авіаційній промисловості;

• вивчення природи закономірностей механізму утворення неметалевих вкраплень, розробка теоретичних і практичних основ їх управління в сплавах із чорних та кольорових металів;

• удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів, підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин;

• використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів;

• підвищення надійності та економічності роботи електричних пристроїв в енергетиці та системах електропостачання;

• високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування;

• підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, моделювання освітнього процесу;

• оптоелектронні технології в комп’ютерних системах;

• дослідження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень і математичне моделювання у задачах технічної та біомедичної діагностики, зокрема, на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж, із використанням методів цифрової обробки сигналів і зображень, методів оптимізації;

• розробка методів і моделей управління та оптимізації транспортних систем та технологій;

• термогазодинамiчнi процеси у комбiнованих двигунах внутрiшнього згоряння;

• машинне моделювання і дослідження динамiчних процесiв в об’ємних гiдроприводах машин і агрегатів;

• дослідження впливу конструктивних особливостей агрегатів на експлуатаційні властивості і ефективність робочих процесів транспортних засобів;

• розвиток конструювання і виготовлення безпілотних авіаційних комплексів;

• багато інших наукових напрямків, які розвиваються науковцями нашого університету.

2.15. Забезпечення підтримки ефективного функціонування спеціалізованих учених рад.

2.16. Забезпечення підвищення ефективності підготовки аспірантів і докторантів, підтримка трансформації результатів наукової діяльності студентів, аспірантів та докторантів в кінцевий продукт через стартапи.

2.17. Сприяння участі студентів, аспірантів та молодих учених університету в міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, студентських наукових товариствах, науково-дослідних центрах та студіях.

2.18. Розширення співпраці з науковими установами НАН України, галузевими національними академіями наук і закордонними науковими установами, зокрема з метою проведення спільних наукових досліджень і використання сучасного наукового обладнання.


3. У сфері управління:

3.1. Створення ефективної управлінської структури університету, яка передбачатиме чіткий розподіл управлінських повноважень та відповідальності, прозорість прийняття рішень і залучення до їх розроблення учасників освітнього процесу, колегіальне прийняття стратегічних рішень на засіданнях конференції трудового колективу та Вченої ради.

3.2. Створення ефективної, прозорої системи довгострокового стратегічного фінансового планування і фінансової звітності з постійним детальним вивченням показників економічної ефективності та пошуком дієвих шляхів і механізмів щодо її покращення.

3.3. Впровадження єдиної електронної інформаційної системи внутрішнього документообігу і звітної документації для зменшення забюрократизованості та підвищення ефективності управління діяльністю університету.

3.4. Створення ефективної та вільної від бюрократизму системи управління науково-дослідною й інноваційною діяльністю в університеті, яка забезпечить комфортні та стимулюючі умови праці для науковців, винахідників, новаторів.

3.5. Забезпечення активних контактів з роботодавцями, спілкою промисловців та підприємців для покращення якості навчання та реального працевлаштування, що сприятиме популяризації спеціальностей університету та зростанню фінансово-економічних показників.

3.6. Забезпечення підтримки та надання фахової партнерської допомоги відокремленим структурним підрозділам-коледжам в освітній, науковій і інших видах діяльності.

3.7. Запровадження інтегрованих освітніх програм, що передбачають отримання кваліфікації молодшого бакалавра в межах галузі знань або групи споріднених спеціальностей, та подальше здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за однією зі спеціальностей відповідної галузі (групи спеціальностей).

3.8. Формування репутації університету як сучасного закладу вищої освіти, здатного ефективно вирішувати проблеми підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для регіону і відповідних галузей, бути важливим центром інтелектуальної підтримки регіонального і галузевого розвитку, надійним партнером при виконанні освітніх, наукових, соціальних та інших проєктів і програм.

3.9. Створення в університеті середовища, що буде привабливим для всіх учасників освітнього процесу і забезпечуватиме підготовку конкурентоспроможних фахівців та виконання фундаментальних наукових і прикладних досліджень.

3.10. Забезпечення активних контактів з роботодавцями, спілкою промисловців та підприємців для покращення якості навчання та реального працевлаштування, що сприятиме популяризації спеціальностей університету та зростанню фінансово-економічних показників.


4. В соціальній сфері:

4.1. Зниження обсягів аудиторного навантаження викладачів при збереженні чисельності посад НПП відповідно до контингенту студентів через оптимізацію структури освітніх програм та навчальних планів.

4.2. Ефективна політика збереження та нарощування конкурентоспроможного кадрового потенціалу НУ «Запорізька політехніка» за рахунок розвитку лабораторної і дослідницької баз університету, підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу шляхом стажування в Україні, у провідних університетах промисловості світу, наукових інститутах НАН, підприємствах за рахунок коштів університету.

4.3. Впровадження механізмів стимулювання викладачів у кар’єрному зростанні, якісного викладання, проведення досліджень та використання їх результатів в освітньому процесі.

4.4. Забезпечення належних умов для подальшого розвитку студмістечка, покращення благоустрою та озеленення університету.

4.5. Забезпечення безкоштовного користування послугами спортивного комплексу для співробітників і студентів університету.

4.6. Вдосконалення системи рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників із встановленням заохочувальних надбавок для викладачів, які зробили вагомий внесок у розвиток університету, досягли визначних успіхів в освітній, науковій та громадській діяльності.

4.7. Забезпечення щорічного придбання/оренди житла для викладачів та співробітників університету, які досягли визначних успіхів у формуванні іміджу університету.

4.8. Реконструкція оздоровчого комплексу та відновлення його регулярного використання співробітниками і студентами.

4.9. Створення комфортних зон для відпочинку й відновлення працездатності співробітників та студентів університету.


5. У сфері розвитку студентського самоврядування та підтримки студентства:

5.1. Залучення органів студентського самоврядування та профспілкового комітету студентів університету до управління і прийняття рішень.

5.2. Розширення переліку іменних стипендій, премій та інших форм заохочення студентів і аспірантів за вагомі досягнення в навчанні й науковій діяльності.

5.3. Організація тренінгів для студентів з питань грантової і проєктної діяльності та залучення до спільної участі у грантових проєктах.

5.4. Фінансування наукової діяльності та студентських ініціатив з популяризації та підвищення іміджу університету.

5.5. Створення дієвого механізму залучення студентів до оцінювання якості освіти та формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

5.6. Збільшення можливостей для академічної мобільності студентів.

5.7. Формування широкого переліку дисциплін вільного вибору з урахуванням потреб студентів та ринку праці.

5.8. Підтримка діяльності студентських наукових гуртків, професійних товариств та організацій.

5.9. Підвищення стандартів проживання в студентських гуртожитках, перетворення гуртожитків на повноцінні кампуси університету.

5.10. Забезпечення сприятливих умов для навчання студентів з обмеженими можливостями.

5.11. Створення умов для організації, фінансової підтримки і проведення традиційних конкурсів і фестивалів.


6. У сфері фінансового забезпечення:

6.1. Стабільне фінансово-економічне зростання університету за рахунок збільшення державного та регіонального замовлення, взаємодії з бізнесом, а також залучення фінансування від міжнародних і українських фондів, отримання грантів і реалізації прикладних проєктів.

6.2. Ефективна участь у розробленні та вдосконаленні механізмів формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукові та прикладні дослідження і розробки.

6.3. Створення університетського фонду для фінансування інноваційних освітніх програм, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за ініціативою науковців університету.

6.4. Забезпечення прозорості та відкритості фінансових потоків університету.

6.5. Залучення керівників структурних підрозділів до розроблення проєкту бюджету університету.

6.6. Надання інститутам, факультетам і кафедрам права розпоряджатися заробленими коштами від освітньої, наукової та грантової діяльності.

6.7. Створення інвестиційного фонду для підтримки розвитку університету.

6.8. Залучення співробітників і студентів структурних підрозділів-коледжів до спільної грантової діяльності та запровадження досвіду ділової практики співпраці з партнерами і комерціалізації досягнень.

6.9. Забезпечення збільшення обсягів фінансування за рахунок розроблення та запровадження системи взаємодії з промисловими підприємствами державного та комерційного сегменту з питань працевлаштування випускників вже на завершальній стадії навчання.

6.10. Забезпечення отримання безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення, задіяне в освітньому і виробничому процесі.


7. У сфері розвитку інфраструктури:

7.1. Реалізація проєкту «Розумний університет», що передбачатиме застосування технологій штучного інтелекту, 5G та інших сучасних технологій в організації освітнього процесу, в оцінюванні результатів навчання та в управлінні університетом. Створення системи контролю споживання електроенергії та інших ресурсів на основі технологій Інтернету речей, впровадження автоматизованої системи управління освітнім процесом.

7.2. Створення сучасного дата-центру, нових каналів зв’язку для використання цифрових освітніх і наукових ресурсів та інструментів.

7.3. Інформатизація бібліотечних послуг, забезпечення доступу до якісних національних та глобальних інформаційних ресурсів.

7.4. Забезпечення всіх потреб підрозділів університету в комп’ютерній і мультимедійній техніці, ліцензійному програмному забезпеченні.

7.5. Створення механізму системного фінансування поточних та капітальних ремонтів будівель, реалізація програм енергозбереження університету та відокремлених структурних підрозділів-коледжів, економії витрат електроенергії, води і тепла.

7.6. Ремонт другого навчального корпусу, дахів, навчальних аудиторій і гуртожитків.

7.7. Підвищення рівня присутності університету в Інтернет-просторі, постійний розвиток та удосконалення веб-сайту, репозитарію та електронної бібліотеки.

7.8. Об’єднання спільно з іншими закладами вищої освіти інформаційних ресурсів університетських бібліотек регіону та створення регіонального інформаційного бібліотечного простору.

7.9. Ефективне подання в Інтернет-просторі інформації про освітню, наукову та іншу діяльність університету, істотне підвищення позицій університету в рейтингу Webometrix та інших подібних оцінках.

7.10. Створення робочих місць для здобувачів дуальної форми шляхом їх залучення до виконання проєктів, що виконує університет, а також асоційовані з університетом малі фірми/підприємства.

7.11. Відновлення і розвиток лабораторної бази кафедр університету.

7.12. Організація роботи медичного пункту в університеті з метою надання медичних послуг співробітникам і студентам та проведення щорічного профілактичного огляду, за бажанням працівників, на договірних умовах.

7.13. Забезпечення повного покриття НУ «Запорізька політехніка» мережею Wі-Fі для безкоштовного доступу до Інтернету, освітніх онлайн сервісів та ресурсів електронних бібліотек студентів та викладачів.

7.14. Забезпечення стабільного режиму опалення в навчальних аудиторіях і гуртожитках у зимовий період.

7.15. Забезпечення ефективної роботи буфетів, кафетеріїв, столових задля здорового харчування студентів, залучення органів студентського самоврядування для удосконалення їх роботи.

7.16. Оновлення приміщень спортивного комплексу, тренажерів та підтримка діяльності спортивно-оздоровчих підрозділів, секцій та гуртків.

7.17. Забезпечення використання 5G та 6G технологій, технологій Інтернету речей, інших сучасних технологій для модернізації навчальних будівель, приміщень та гуртожитків університету.

7.18. Забезпечення розбудови філій кафедр, навчально-науково-виробничих центрів, спільних лабораторій і комплексів на виробництвах задля підвищення рівня професійної та практичної підготовки студентів.


8. У сфері розвитку партнерства з органами державної влади і місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю:

8.1. Посилення співпраці з провідними підприємствами та установами регіону щодо підвищення якості освіти, працевлаштування випускників, прикладних проєктів, реалізації дуальної форми здобуття освіти.

8.2. Інтеграція університету до регіональних екосистем та кластерів Індустрії 4.0.

8.3. Участь представників університету у робочих і дорадчих органах державної влади і місцевого самоврядування.

8.4. Створення у співпраці з бізнесом науково-промислового парку та інжинірингової школи із залученням талановитих студентів, здатних до розробки та реалізації start-up проєктів.

8.5. Створення відкритих освітніх та наукових інтернет-ресурсів, спрямованих на аналітичну підтримку розвитку регіону та окремих галузей економіки, з яких регіон посідає провідні позиції в Україні.

8.6. Участь у створенні та діяльності Асоціації закладів вищої освіти, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Української асоціації студентів, інших громадських об’єднань вищої освіти.

8.7. Активізація системної інформаційної роботи з висвітлення досягнень університету на усіх електронних платформах та розширення іміджевої рекламної діяльності.

8.8. Встановлення договірних відносин з провідними підприємствами та установами, що можуть забезпечувати навчання на робочому місці для дуальної форми здобуття освіти.

8.9. Забезпечення участі у виконанні досліджень та розробок, спрямованих на розвиток регіону.


9. У сфері міжнародного співробітництва та інтеграції університету до світового освітньо-наукового і культурного просторів:

9.1. Розширення міжнародного співробітництва з іноземними освітніми та науковими установами, підприємствами, громадськими організаціями тощо. Сприяння участі у міжнародних освітніх, наукових, соціальних, економічних та інших проєктах та заходах.

9.2. Вступ до Європейської асоціації університетів.

9.3. Розширення обсягу підготовки іноземних студентів, аспірантів та здобувачів освіти.

9.4. Розширення участі здобувачів освіти, академічного та адміністративного персоналу у програмах академічної мобільності та обміну.

9.5. Вивчення досвіду зарубіжних партнерів стосовно модернізації системи освіти, зокрема, навчання протягом життя, співпраці із суспільством та бізнесом.

9.6. Розширення участі університету в міжнародних наукових та освітніх програмах, дво- та багатосторонніх проєктах з іноземними закладами вищої освіти, науковими та іншими установами.

9.7. Забезпечення належного фінансування закордонних відряджень провідних учених університету для участі у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах тощо.

9.8. Створення спільних міжнародних навчальних і дослідницьких структур з провідними університетами і компаніями світу.

9.9. Створення системи планомірного стажування науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників університету і відокремлених структурних підрозділів за кордоном.

9.10. Запровадження програм спільних дипломів з іноземними партнерами.

9.11. Створення умов для залучення до освітньої і наукової роботи та стажування в університеті провідних закордонних учених, а також для залучення висококваліфікованих іноземних фахівців для читання лекцій в НУ «Запорізька політехніка».

9.12. Підвищення позицій університету у міжнародних університетських рейтингах.

РЕАЛІЗАЦІЯ МОЄЇ ПРОГРАМИ ПОТРЕБУЄ ПІДТРИМКИ І ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ ТА СТУДЕНТСТВА.

РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО РОЗВИНУТИ АКАДЕМІЧНІ ТРАДИЦІЇ НАШОГО СЛАВЕТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДОСЯГТИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ З ПІДГОТОВКИ НОВИХ ПОКОЛІНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ТА УКРАЇНИ.