Резюме

Освіта

2015
ЗНТУ

Професор

Присвоєно вчене звання професора кафедри фізичного матеріалознавства

2006
ЗНТУ

Доцент

Отримав вчене звання доцента

2004
ЗНТУ

Кандидат технічних наук

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів».

Посада та досвід адміністративної роботи

2020
НУ «Запорізька політехніка»

Проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань

Приймаю участь у роботі робочої групи №1 з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.

2010 - 2020
ЗНТУ, НУ «Запорізька політехніка»

Керівник навчального відділу

Відповідно до функціональних обов’язків керівника навчального відділу здійснював підготовку проєктів наказів та розпоряджень, що регламентують освітній процес. Розробляю концепції формування освітніх програм та складання навчальних планів за ліцензованими спеціальностями.

2004 - 2020
ЗНТУ, НУ «Запорізька політехніка»

Робота в секретаріаті приймальної комісії

Виконував обов’язки заступника та відповідального секретаря приймальної комісії університету. Здійснюю підготовку проєктних показників пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти.

Під моїм науковим керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації

в 2009 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка матеріалознавчих принципів створення та мікролегування ітрієм зносостійких наплавочних матеріалів з аустенітною матрицею» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» Патюпкіним Андрієм Володимировичем – ДК №052895

в 2012 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка та аналіз структурно-фазового стану Ni-W та Fe-W стопів на основі важкотопкого W-Ni-Fe брухту для легування спеціальних матеріалів у газотурбобудуванні» за спеціальністю 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів» Глоткою Олександром Анатолійовичем – ДК №005271

в 2013 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану ВТ1-0 формуванням субмікрокристалічної структури гвинтовою екструзією» за спеціальністю 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів» Ткач Дар’єю Володимирівною – ДК №018164

в 2019 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» Сотніковим Євгенієм Георгійовичем ДК №052112

Призначався офіційним опонентом по експертизі кандидатських дисертацій

Досвід науково-дослідної роботи

Керівництво госпдоговірною науково-дослідною роботою

ГД 2815 «Розробка складу та технології нанесення багатошарових покриттів на деталі газотурбінних двигунів, що працюють в умовах високих температур» (номер державної реєстрації 0115U004905)., із загальним обсягом фінансування підприємством АО «Мотор-Січ» 785 тис.грн.

Виконання держбюджетної науково-дослідної роботи, як відповідальний виконавець

ДБ 03818 «Розробка складів різнофункціональних покриттів та технологій їх нанесення на відповідальні деталі газотурбінних двигунів літальних апаратів подвійного використання» (номер державної реєстрації 0118U003596), із загальним обсягом держбюджетного фінансування 1,012 тис.грн.

Участь у кафедральних науково-дослідних роботах, як виконавець

«Дослідження структури і властивостей корозійностійких, жароміцних нікелевих сплавів, композитних металевих матеріалів і феритних неіржавіючих сталей», 1997-2000р. – №04915;
«Вивчення особливостей формування структури і властивостей корозійностійких жароміцних сплавів, композитів і феритних корозійностійких сталей», 2000-2003р. – №04930;
«Розробка і дослідження основних принципів легування при створенні феритних жаростійких сталей для матриць металокомпозитів та виробів різного призначення», 2003р. – №ДБ 04923, номер державної реєстрації 0103U000107;
«Особливості структурних перетворень і формування властивостей в конструкційних жароміцних сплавах, сталях та композитах», 2003-2006р. – №01013;
«Формування сприятливої структури та властивостей в конструкційних корозійнотривких жароміцних сплавах, титанових матеріалах, теплостійких сталях та жароміцних металокомпозитах», 2006-2009р. – №01016;
«Розробка та удосконалення конструкційних і композиційних матеріалів з різними металевими основами і підвищеними механічними властивостями та службовими характеристиками (жароміцністю, теплостійкістю, корозійнотривкістю, витривалістю та опору втомному руйнуванню у широкому діапазоні частот коливань)», 2009-2012р. – №01019;
«Розробка та удосконалення конструкційних матеріалів з різними металевими основами (нікель, залізо, титан і вольфрам) і підвищеними механічними властивостями та службовими характеристиками (жароміцністю, теплостійкістю, корозійнотривкістю, зносостійкістю, витривалістю та опору втомному руйнуванню у широкому діапазоні частот коливань і температур)», 2012-2015р. – №02812;
«Розробка металевих матеріалів і технологій їх обробки з метою отримання підвищених механічних та службових характеристик», 2015-2018р. – №02815;
«Розробка та вдосконалення металевих матеріалів і технологій їх обробки з метою отримання підвищених механічних та службових характеристик», 2018-2021р. – №02818.

Досвід реалізації регіональних соціально-важливих проєктів

   У вересні 2020р. за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та Територіального відділу освіти Шевченківського району реалізовано проєкт зі створення структурного підрозділу університету – Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка», який співпрацюватиме з Позашкільним навчальним закладом «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ»», а також закладами загальної середньої освіти м. Запоріжжя.

   Метою та завданням реалізації проєкту є створення сприятливих умов для формування у молоді компетентностей та набуття навичок, для здобуття STREAM професій, які є необхідними для життя молоді в умовах сучасного цифрового суспільства; виховання самостійної, демократичної, гармонійно розвинутої, морально і національно свідомої особистості молодого громадянина та забезпечення його потреби в творчій самореалізації, що направлена на здобуття вмінь і навичок за інтересами позашкільної освіти в рамках співпраці закладів освіти м. Запоріжжя та Дитячо-юнацького наукового університету «Запорізька політехніка», що сприятиме розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) як фундаменту конкурентоздатності та економічного зростання нашої держави, що покликані формувати новітні STEM-компетентності громадян, підготувати фахівців нової генерації, здатних до засвоєння, втілення та розробки сучасних знань та новітніх технологій, забезпечення молоді міцним теоретичним фундаментом, який дасть їй змогу запропонувати інноваційні рішення проблем суспільства та світу, поєднавши науку, технології, інженерію та математику задля задоволення суспільних потреб та прагнень.

   Використовуючи науково-дослідний потенціал НУ «Запорізька політехніка», здобутки та практичний досвід департаменту освіти і науки буде реалізовано нові підходи до залучення абітурієнтів шляхом формування стійкого інтересу до природничо-математичних дисциплін, дослідництва та винахідництва, що в подальшому сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу та рівня фахової кваліфікації випускників університету, здатних вирішувати складні завдання модернізації виробництва, запровадження нових технологій задля стрімкого економічного розвитку нашої держави та Запорізького регіону.

Грешта Віктор Леонідович

Грешта Віктор Леонідович

Проректор Національного університету «Запорізька політехніка»

Публікації та конференції

Публікації

80 наукових праць

h-індекс - 2 / цитування - 16

Участь у конференціях

Брав участь у 25 конференціях

Членство в національних агентствах, професійних об’єднаннях, спілках, радах

  • членство у галузевій експертній раді Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
  • вченій раді університету;
  • науково-методичній раді університету;
  • конкурсній комісії з проведення конкурсу на посади науково-педагогічних працівників університету;
  • координаційній раді з питань міжнародного співробітництва;
  • складі міжкафедрального семінару з попереднього розгляду кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «Металознавство та термічна обробка металів», «Матеріалознавство».